Over mijn privacybeleid

Ik verwerk uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor mijn dienstverlening en ga zorgvuldig om met de informatie die ik over jou en je gebruik van mijn diensten heb verzameld.

Ik stel je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarbij behorende dienstverlening van Silanita. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 26-01-2023. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door mij worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Ook leg ik uit op welke wijze ik jouw gegevens opsla en hoe ik je gegevens tegen misbruik bescherm en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan mij verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over mijn privacybeleid kunt je natuurlijk altijd contact opnemen. Je vindt de contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze ik je gegevens verwerk, waar ik deze (laat) opslaan, welke beveiligingstechnieken ik gebruik en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Zakelijke e-mail:

Voor het versturen van mijn nieuwsbrief – de mijn nieuwsbrief – wordt MailerLite gebruikt. De enige persoonsgegevens die daarmee worden gedeeld zijn de gegevens die je invult bij het abonneren op de nieuwsbrief: jouw naam (voor + evt. achternaam) en jouw e-mailadres. Deze zal MailerLite nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via/namens mijn website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt mijn nieuwsbrief dan niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door MailerLite beveiligd opgeslagen. MailerLite maakt gebruik van cookies en andere internettechnologiën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailerLite behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Voor mijn reguliere zakelijke e-mailverkeer wordt mijn zakelijk mailadres van het e-mailsysteem van Cloud86 (info@sheila-hondencosmetica.nl) Alle in- en uitgaande mail wordt alleen gedeeld met degene (het e-mailadres) waar het naar verzonden is. Ik maak voor mijn reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de e-maildiensten van Cloud86. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Cloud86 heeft geen toegang tot mijn postvak en ik behandel al mijn e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverkeer: Mollie, PayPal

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in mijn webwinkel maak ik gebruik van het platform van Mollie en PayPal. De mogelijke betaalmethoden die wordprees aanbiedt met de plug-in van Mollie zijn: iDEAL, Bancontact. Voor PayPal en om achteraf te kunnen betalenVoor het afhandelen van de iDeal-betalingen in mijn webwinkel maak ik gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekeningnummer, zodat op basis van een wettelijke verplichting een gedegen cliëntenonderzoek kan worden uitgevoerd, voorafgaand aan de dienstverlening van Mollie. Via deze link ga je naar de Privacyverklaring van Mollie >, waarbij exact en uitgebreid wordt aangegeven welke gegevens van jou gebruikt worden en waarvoor. 

Beoordelingen: Woocommerce

Ik verzamel reviews via het platform van Woocommerce. Als je een review achterlaat via Woocommerce dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. Woocommerce deelt deze gegevens met mij, zodat ik de review aan jouw bestelling kan koppelen. Woocommerce publiceert jouw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Woocommerce contact met jou opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat ik je uitnodig om een review achter te laten deel ik jouw naam en e-mailadres met Woocommerce. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel jou uit te nodigen een review achter te laten. Woocommerce heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Woocommerce behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor heb ik een Woocommerce mijn toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Woocommerce derden inschakelt.

Verzenden en logistiek: MyParcel/PostNL

Als je een bestelling bij mij plaatst is het mijn taak om je envelop of  pakket bij jou te laten bezorgen. Ik maak gebruik van de diensten van MyParcel/PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik je naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel/PostNL deel.

MyParcel/PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Administratie en boekhouding

Voor de administratie en boekhouding maak ik enkel gebruik van handige bestanden (o.a. Excel) in mijn privé beheeromgeving op mijn laptop wat niet gedeeld wordt met derden.

Doel van de gegevensverwerking 
Algemeen doel van de verwerking

Ik gebruik je gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt/de aankoop die je doet. Ik gebruik je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vraag ik je hiervoor expliciet toestemming. 
Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst tussen hen en mij of een eed of wettelijke verplichting. 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door mijn website worden verwerkt met het doel mijn dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. 
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Silanitaop grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen je gegevens te delen, maar ik zal me binnen de mogelijkheden die de wet mij biedt daartegen verzetten. 

Bewaartermijnen

Ik bewaar je gegevens zolang je cliënt van mij bent. Dit betekent dat ik je klantprofiel bewaar totdat je aangeeft dat je niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij mij aangeeft zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. 
Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen moet ik facturen met je (persoons)gegevens bewaren. Deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt.

Ik leg je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar je bij mij reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik je vragen je te legitimeren.

Ik houd een administratie bij van afgehandelde verzoeken. In het geval van een vergeetverzoek administreer ik geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt je in de machineleesbare gegevensindeling die ik binnen mijn systemen hanteer. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat ik je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruik.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen door een e-mail te sturen aan info@sheila-hondencosmetica.nl . Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek.

Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder ik deze gegevens heb opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen door een e-mail te sturen naar hallo@sheila-hondencosmetica.nl. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen door een e-mail te sturen naar hallo@sheila-hondencosmetica.nl  Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen door een e-mail te sturen naar hallo@sheila-hondencosmetica.nl . Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die ik heb verwerkt of in opdracht van mij door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan ik in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Silanita. Als je bezwaar maakt zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond, dan zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens die ik (laat) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen.  Ik verwerk je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op door een e-mail te sturen naar hallo@sheila-hondencosmetica.nl .

Cookies: Google Analytics

Via mijn website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Ik heb bij Google aangegeven dat de verkregen gegevens maximaal voor de (door Google bepaalde) minimale termijn van 14 maanden bewaard mogen blijven

Cookies: MyOnlineStore

Om te voorkomen dat je telkens de inhoud van je winkelwagen kwijt bent, maakt de webwinkel gebruik van tijdelijke cookies.
Cookies van derde partijen

In het geval dat software van derde partijen gebruik maakt van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerk, dan brengen ik je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Silanita (Sheila Hondencosmetica)

4325 AH Renesse, Mauritsweg 32

Email : hallo@sheila-hondencosmetica.nl Contactpersoon voor privacyzaken: Z. J. Szilagyi

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items -  0,00